Vedtægter for Vemmedrup Idrætsforening

 

§ 1.

 

Stk. 1.           Foreningens navn er "Vemmedrup Idrætsforening" (V.I.F.).

 

Stk. 2.           Dens formål er at samle al idræt i Vemmedrup og omegn og derved

sikre medlemmerne adgang til sunde legemsøvelser.

 

Stk. 3.           Foreningen er hjemmehørende i Køge Kommune.

 

§ 2.

 

Stk. 1            Foreningen består af et sekretariat og selvstændige afdelinger med

idrætsgrene, som hver for sig kan optages under Dansk Idrætsforbund.

Endvidere skal nye afdelinger godkendes af idrætsforeningens

hovedgeneralforsamling.

Sekretariatet, bestående af idrætsforeningens hovedformand,

næstformand, sekretær og hovedkasserer, varetager den daglige fælles

administration overfor myndigheder o. lign.

Hovedkassereren er modtager og administrator af midler modtaget fra

Køge Kommune.

~

Den daglige ledelse i afdelingerne varetages af afdelingsbestyrelsen og

det eventuelle underudvalg.

Hver afdeling er repræsenteret i hovedbestyrelsen ved sin

afdelingsrepræsentant udpeget af afdelingsbestyrelsen.

Udover afdelingsrepræsentanterne består hovedbestyrelsen af

sekretariatets medlemmer.

Hovedbestyrelsen står til ansvar overfor foreningens hovedgeneralforsamling.

 

§ 3.

 

Stk. 1.           Som medlem kan optages enhver person som vil overholde V.I.F.'s

love.

Der kan i helt ekstraordinære situationer udnævnes æresmedlemmer

i/af Vemmedrup Idrætsforening.

Æresmedlemmer udpeges af hovedbestyrelsen efter motiveret indstilling.

Udpegningen kræver enstemmighed i hovedbestyrelsen.

Ind- og udmeldelse sker til afdelingskassereren.

Eksklusion af et medlem kan ske på beslutning af hovedbestyrelsen,

der som vedkommende medlem ikke overholder idrætsforeningen V.I.F.'s

ordensregler jf. § 4. Hovedbestyrelsens beslutning kan dog af det

ekskluderede medlem indankes for den førstkommende

hovedgeneralforsamling.

Grundkontingent til fællesudgifter, fastsættes af hovedbestyrelsen og

indbetales til sekretariatet.

Sekretariatets midler forvaltes af hovedbestyrelsen.

 

 

 

 

 

§4.

 

Stk. 1.           Idrætsforeningens medlemmer er forpligtiget til at rette sig efter de

regler for god opførsel, som hovedbestyrelsen eller afdelingsbestyrelsen

fastsætter. Handler et medlem herimod, og ikke trods tilhold overholder

disse, kan vedkommende forbydes foreløbig adgang til V.I.F.'s

øvelseslokaler og baner. Overtrædelse af denne paragrafs bestemmelse

kan medføre eksklusion.

 

§ 5.

 

Stk. 1.           Hovedgeneralforsamlingen afholdes i april måned med følgende dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetæller.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af sekretariat.

a. Formand.

b. Kasserer.

c. Sekretær.

d. Næstformand.

7. Valg af suppleant til sekretariatet.

8. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant.

9. Eventuelt.

 

Valg af sekretariat gælder for 2 år, alle øvrige valg er for 1 år. Formand og sekretær er på valg i lige årstal. Næstformand og kasserer er på valg i ulige årstal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 

§ 6.

 

Stk. 1.           Stemmeret til generalforsamlingen har aktive medlemmer over 18 år

                      jfr. § 10. Stk. 4.

Aktive børn og unge under 18 år kan være repræsenteret ved en af

deres forældre/værge som derved har stemmeret og er valgbar jfr. § 10.

Stk. 4. Alle over 18 år er valgbare.

Taleret har alle foreningens medlemmer.

Hovedgeneralforsamlingen er V.I.F.'s øverste myndighed, og afgør ved

simpelt stemmeflertal de forslag, der i henhold til dagsorden forelægges

den.

Til lovændring kræves 2/3 af de afgivne ja/nej stemmer.

Afdelingsgeneralforsamlingerne er hver enkelt afdelings øverste

myndighed, når V.I.F.'s love og vedtægter overholdes.

Generalforsamlingerne er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes

antal, og de indkaldes med 3 ugers varsel.

 

§ 7.

Stk. 1.           Afdelingsgeneralforsamlingerne afholdes inden udgangen af første kvartal med følgende dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetæller.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse.

a. Formand.

b. Kasserer.

c. Sekretær.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant.

9. Eventuelt.

 

Valg til bestyrelse gælder for 2 år, alle øvrige valg er for 1 år. Formand er på valg i ulige årstal. Sekretær og kasserer er på valg i lige årstal.

Afdelingernes generalforsamling afgør selv hvor mange valgte bestyrelsesmedlemmer der skal være i afdelingsbestyrelserne, dog minimum formand, sekretær og kasserer. Vælges flere vælges de for et år ad gangen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 

§ 8.

 

Stk. 1.           Hver afdeling fastsætter på den årlige generalforsamling kontingentet

for det forestående år.

 

§ 9.

 

Stk. 1.           Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, når hovedbestyrelsen

eller når 10% af medlemmerne skriftligt begærer den.

For afdelingerne gælder samme regler, blot er det afdelingsbestyrelsen

der skal begære generalforsamling. Ethvert medlem af

hovedbestyrelsen kan kræve hovedbestyrelsesmøde. Dette gælder også

i afdelingerne, hvor der kan kræves afdelingsbestyrelsesmøde efter

samme regler.

Sekretariatet indkalder til hovedbestyrelsesmøde efter behov. I tilfælde

af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 10.

 

Stk. 1.           Afdelingskassereren skal føre en medlemsliste og et specificeret

regnskab over afdelingens indtægter og udgifter.

 

Stk. 2.           Hovedkassereren skal føre et specificeret regnskab over

hovedforeningens indtægter og udgifter, og har til enhver tid adgang til

afdelingernes regnskaber.

Afdelingsregnskaberne afsluttes pr. 31. december.

Hovedkassereren fremlægger et regnskab i revideret stand på

den ordinære generalforsamling, tillige status over foreningens

aktiver og passiver. Revisionspåtegning skal udvise, at beholdningen er

tilstede og kontrolleret. Senest 3 uger før hovedgeneralforsamlingen

skal hver afdelingskasserer overgive sin medlemsliste ti!

hovedkassereren.

 

Stk. 3.               For de forpligtigelser, hovedforeningen eller de enkelte afdelinger under

                      Vemmedrup Idrætsforening måtte påtage sig over for tredjemand,

                      hæfter alene hovedforeningens eller de enkelte afdelingers formue, og

                      medlemmerne hæfter således aldrig personligt. For at de enkelte

                      bestyrelser gyldigt skal kunne forpligte deres afdeling, kræves mindst

                      underskrift af kassereren. I dennes forfald kan formanden underskrive,

og i dennes forfald kan næstformanden eller sekretær underskrive i forening

 med et bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 4.           Ingen medlemmer må være i mere end 1 måneds restance, og skal

være lige med ved regnskabsårets afslutning (31.12).

Yderligere restance medfører eksklusion og fortabelse af stemmeret

indtil restancen er indbetalt til afdelingskassereren eller sekretariatet.

 

§ 11.

 

Stk. 1.           Såfremt en afdeling opløses eller udtræder af V.I.F. tilfalder dens midler

sekretariatet.

 

Stk. 2.           I tilfælde af foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af foreningens

stemmeberettigede medlemmer. Hvis der ikke er fremmødt nok,

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan ske

med 2/3 flertal af de fremmødte.

Såfremt foreningen efter generalforsamlingen opløses, tilfalder foreningens

aktiver og formue idrætsarbejdet Køge kommune efter

generalforsamlingens anvisninger.

 

 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 25. april 2019